Novi vek

zgodovina za 8. razred osnovne šole

Izposodi si

Opis

Učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne šole Novi svet je nadaljevanje učbenika za 7. razred Stari in srednji vek. Sestavljajo ga, sledeč posodobljenemu učnemu načrtu iz leta 2011, štirje tematski sklopi: Evropejcem znani svet postaja vse večji, Politična in verska podoba Evrope na pragu novega veka, Evropa in svet ter slovenske zgodovinske dežele v 17. in 18. stoletju, Industrializacija in vzpon meščanstva. V vsakem so poleg obveznih obravnavane tudi izbirne teme, kakor jih predlaga učni načrt. Sklope uvajajo preproste kronološke preglednice, ki bodo v pomoč predvsem učencem, ki imajo težave pri orientiranju v času. Zgodovinske dogodke in dejstva ponazarjajo slikovno gradivo (fotografije, risbe, zemljevidi) ter citati in odlomki iz različnih zgodovinopisnih in literarnih del. Ti spodbujajo učence h globljemu raziskovanju in aktivnejši uporabi učbenika, temu pa so namenjena tudi vprašanja na koncu tematskih sklopov in ob slikovnem gradivu. Vprašanja ne služijo zgolj preverjanju znanja in utrjevanju učne snovi, temveč usmerjajo tudi v pozornejše opazovanje in pogovor v razredu. Obveznim temam sledi kratek povzetek.

Posebnost učbenika je, da snov podaja kot zgodbo, pripoved, kar je tudi eden izmed pomenov grške besede historia. Glavna prednost take obravnave snovi je, da si jo učenci laže zapomnijo in da si želijo »zgodbe« spoznati še onkraj strani v učbeniku – iz knjig, filmov in kakovostnih spletnih strani.

Modrijan

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena