H

Howarth Naomi
Howell Hannah
Howes Lewis
Hoyt Elizabeth
Hozjan Kremen
Hozjan Marko
Hozjan Sapač Slavica
Hrabal Bohumil
Hradil Jože
Hrain Ines
Hrast Friderik
Hrast Radovan